Įspėjimas

JFolder::create: Nepavyko sukurti katalogoPath: /home/dukstomoky/domains/dukstomokykla.lt/public_html/new/cache/widgetkit

JFolder::create: Nepavyko sukurti katalogoPath: /home/dukstomoky/domains/dukstomokykla.lt/public_html/new/cache/template

Prioritetai ir vertybės

Mokyklos misija

Mokykla mokiniams ir mokytojams sudaro tinkamas sąlygas siekti ugdymo kokybės, atsižvelgdama į kiekvieno poreikius ir galimybes. Užtikrinti tinkamas, saugias sąlygas mokymui ir mokymuisi – teikiama informacinė, socialinė, specialioji, psichologinė, sveikatos priežiūros pagalba. Skiria didelį dėmesį pilietinei atsakomybei ugdyti. Plėtoja mokinių ir mokytojų saviraišką pagal galimybes, siūlo papildomo ugdymo, pasirenkamų dalykų ir modulių įvairovę, palankias sąlygas mokytojų tobulinimuisi, patirties skleidimui, užtikrina socialines garantijas darbuotojams. Tobulina moderniųjų technologijų diegimą ugdymo ir ugdymosi veikloje. Mokykla savo veiklą grindžia demokratiškumo principais. Plėtoja tėvų ir mokyklos partnerystę, stengiasi tenkinti mokinių interesus ir lūkesčius.Stiprina:mokinių ir mokytojų supratimą bei bendradarbiavimą, siekiant bendrų tikslų;abipusiai naudingus ryšius su vietos bendruomene.

Filosofija

Mokykla – besimokanti organizacija: nuolatinis mokymasis, profesinis augimas ir kompetencijų plėtojimas. Mokyklos bendruomenės vertybių sistema sudaro palankias sąlygas bendradarbiavimui ir pasitikėjimui, planų ir veiksmų suderimamumui bei vientisumui, kūrybingumui ir nuolatiniam atsinaujinimui.

Mokyklos vizija

Dūkšto vidurinė mokykla – tai bendrojo lavinimo mokykla teikianti pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Mokykla ruošia vaiką, paauglį, jaunuolį, pasirengusį integruotis į šiuolaikinę visuomenę, motyvuotą mokytis visą gyvenimą, gebantį orientuotis gyvenimo realybėje ir pasirenkantį jo galimybes atitinkančią visuomenei naudingą veiklos sritį. Mokykloje dirba pasiruošę kaitai mokytojai, gebantys ugdymo procese kūrybiškai taikyti aktyvaus ugdymo ir ugdymosi metodus bei informacijos komunikacines technologijas, rengiantys ir vykdantys ugdymo projektus.

Mokyklos uždaviniai

1. Diegti mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo sistemą.

2. Sukurti tėvų — mokytojų — mokinių tarpusavio bendravimo ir bendradarbiavimo sistemą.

3. Tobulinti klasės auklėtojų, socialinę, projektinę, neformaliojo ugdymo grupių veiklą.

4. Pasirengti diegti atnaujintas bendrąsias programas.

Mokyklos veiklos prioritetai

1. Ugdymo kokybės gerinimas.

2. Mokinių sveikos gyvensenos ugdymas.

3. Mokinių, jų tėvų ir mokytojų bendradarbiavimo ryšių plėtojimas.

Etosas

Mokyklos bendruomenėje vyrauja pagarba ir pasitikėjimas, jos nariai tapatinasi su mokykla, didžiuojasi ja ir dalyvauja kuriant mokyklos viziją, filosofiją bei tikslus, prisiima atsakomybę už jų įgyvendinimą, kuria mokyklos įvaizdį.

Moksleiviai gerai vertina daugumos mokytojų ne tik profesines vertybes, bet asmenines savybes. Mokykloje daug dėmesio skiriama moksleivių socializacijai. Pedagogai nedelsiat reaguoja į gautą informaciją apie moksleivių saugumo, emocinius ir socialinius poreikius.

Mokyklos veikla grindžiama lygių galimybių principu bei visų bendruomenės narių bendravimu ir bendradarbiavimu. Visi mūsų mokyklos bendruomenės nariai turi galimybę aktyviai dalyvauti kuriant gyvenimo normas bei sudarant veiklos planą. Mokykloje toleruojama nuomonių įvairovė, sudaromos galimybės kiekvienam bendruomenės nariui išreikšti savo nuomonę.

Mokyklos etosas ir vertybės:

  • Pasiekta patirtis organizuojant vidurinį mokymą
  • Suburtas darnus kolektyvas
  • Bendradarbiavimo su mokinių tėvais ir vietos bendruomene
  • Suaktyvinta savivaldos institucijų veikla
  • Suaktyvinta papildomo ugdymo veikla, atitinkanti ugdytinių ir jų tėvų poreikius
  • Efektyviai dirba pailgintos dienos grupė
  • Vyksta projektinė veikla
  • Plėtojami moksleivių talentai