Įspėjimas

JFolder::create: Nepavyko sukurti katalogoPath: /home/dukstomoky/domains/dukstomokykla.lt/public_html/new/cache/template

JFolder::create: Nepavyko sukurti katalogoPath: /home/dukstomoky/domains/dukstomokykla.lt/public_html/new/cache/widgetkit

Priėmimas į mokyklą

Mokinių priėmimas ir išvykimas iš mokyklos:

 • Į mokyklą priimami vadovaujantis priėmimo į Ignalinos rajono bendrojo lavinimo mokyklas taisyklėmis patvirtintomis Savivaldybės tarybos sprendimu mokyklinio amžiaus vaikai tėvų prašymu sudarius sutartį. Plačiau
 • Mokinių išvykimas iš mokyklos įforminamas direktorės įsakymu. Prieš išvykdami mokiniai turi grąžinti bibliotekai vadovėlius, knygas.

Mokinių adaptacija mokykloje:

 • Siekiant padėti naujai atvykusiems į mokyklą moksleiviams sėkmingai integruotis į mokyklos bei klasės bendruomenę, taikoma adaptacinė programa. Tuo tikslu: tiriamos moksleivio materialinės ir buitinės sąlygos namuose; bendradarbiaujama su mokinio tėvais ar globėjais.
 • Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, klasės auklėtoja susipažįsta su mokinio dokumentacija, supažindinami toje klasėje dirbantys mokytojai.
 • Socialinis pedagogas, pavaduotoja ugdymui, esant reikalui, konsultuojasi su mokykla, iš kurios atvyko mokinys, aiškinasi priežastis, atvedusias mokinį į mūsų mokyklą.
 • Mokiniai supažindinami su mokykla, popamokine veikla.
 • Įtakojama, kad kiekvienas vaikas pasirinktų nors vieną PU dalyką ar neformaliojo švietimo būrelį.
 • Specialistai stebi mokinius ir domisi jų savijauta.
 • Pasiekimams išsiaiškinti taikomi individualūs jų pažinimo metodai
 • Specialistai ir klasių auklėtojai teiraujasi mokinių tėvų ar globėjų apie vaikų savijautą mokykloje.
 • Specialiųjų poreikių vaikams dalykų mokytojai parengia specialiojo mokymo programas.
 • Klasės auklėtojas savo veiklos programoje numato priemones sėkmingai mokinio adaptacijai.
 • Socialinis pedagogas dalyvauja vaiko socializacijos procese, padeda spręsti iškylančias problemas.
 • Dalykų mokytojai sudaro adaptuotas bei modifikuotas mokymo programas pagal mokinio gebėjimus.
 • Teikiama intensyvi pedagoginė psichologinė pagalba.
 • Padeda specialiųjų poreikių mokiniui adaptuotis klasėje, skatina jo bendravimą su kitais mokiniais, padeda įsitraukti mokiniui į ugdymą ir ugdymosi procesą.
 • Klasės auklėtojo individualus pokalbis su mokiniu ir jo tėvais (globėjais).
 • Visi vaikai skirtingi, todėl nuo pat pradžių skatinami pasitikėti savimi ir sėkme.