Įspėjimas

JFolder::create: Nepavyko sukurti katalogoPath: /home/dukstomoky/domains/dukstomokykla.lt/public_html/new/cache/widgetkit

JFolder::create: Nepavyko sukurti katalogoPath: /home/dukstomoky/domains/dukstomokykla.lt/public_html/new/cache/template

Ignalinos r. Dūkšto vidurinės mokyklos nuostatai

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Ignalinos r. Dūkšto vidurinės mokyklos nuostatai (toliau – nuostatai) reglamentuoja Ignalinos r. Dūkšto vidurinės mokyklos (toliau – mokyklos) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją ir jos kompetenciją, buveinę, mokyklos grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, mokymo kalbą ir mokymo formas, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimą, mokyklos teises, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšas, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.
 2. Oficialus mokyklos pavadinimas – Ignalinos r. Dūkšto vidurinė mokykla. Trumpasis pavadinimas – Dūkšto vidurinė mokykla.
 3. Mokyklos juridinio asmens kodas – 290241120.
 4. Mokyklos įsteigimo data – 1945-09-01 (Mokyklos metraštis).
 5. Mokyklos teisinė forma – biudžetinė įstaiga, priklausomybė – savivaldybės.
 6. Mokyklos savininkas – Ignalinos rajono savivaldybė, kodas 111106123, adresas: Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Ignalinos rajono savivaldybės taryba. Ignalinos rajono savivaldybės taryba tvirtina mokyklos nuostatus, priima į pareigas ir iš jų atleidžia mokyklos vadovą, priima sprendimus dėl mokyklos buveinės pakeitimo, dėl mokyklos reorganizavimo ar likvidavimo, sprendžia kitus Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme, kituose įstatymuose ir šiuose  nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.
 7. Mokyklos buveinė: Vilniaus g. 53, LT- 30262 Dūkštas, Ignalinos r. sav.
 8. Mokyklos grupė – bendrojo ugdymo mokykla, kodas 3120.
 9. Mokyklos pagrindinis tipas – vidurinė mokykla, kodas 3124.
 10. Mokyklos pagrindinė paskirtis – vidurinės mokyklos tipo vidurinė mokykla, kodas 31241100. Kita paskirtis – ikimokyklinio ugdymo grupės įstaiga lopšelis-darželis, kodas 31114102.
 11. Mokymo kalba – lietuvių.
 12. Mokymo formos: dieninė, savarankiško mokymosi, mokymo namuose.
 13. Mokykloje vykdomos švietimo programos: Vidurinio ugdymo programa; Adaptuota vidurinio ugdymo programa; Pagrindinio ugdymo programa; Pagrindinio ugdymo individualizuota programa; Pradinio ugdymo programa; Pradinio ugdymo individualizuota programa. Pagal poreikį mokykloje įgyvendinama Socialinių įgūdžių ugdymo programa, Ikimokyklinio ugdymo programa, Bendroji priešmokyklinio ugdymo ir ugdymosi programa ir kitos neformaliojo švietimo programos.
 14. Mokykloje išduodami mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai:
  1. Mokymosi pasiekimų pažymėjimas;
  2.  Pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas;
  3.  Pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas;
  4. Vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjimas;
  5. Pažymėjimas;
  6. Pradinio išsilavinimo pažymėjimas;
  7. Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas;
  8. Brandos atestatas;
  9. Brandos atestato priedas.
 15. Mokykla yra viešasis juridinis asmuo, turi savo antspaudą su valstybės herbu ir savo pavadinimu, sąskaitų banke, savo atributiką. Mokykla yra paramos gavėjas.
 16. Mokykla savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, Ignalinos rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Ignalinos rajono savivaldybės mero potvarkiais, Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, kitais teisės aktais bei šiais nuostatais

2. MOKYKLOS VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS, MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS

Mokyklos pagrindinė veiklos sritis – švietimas.

18.  Pagrindinė švietimo veiklos rūšis – Vidurinis ugdymas, kodas 85.31.20.

19.  Kitos švietimo veiklos rūšys:

19.1.        Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10;

19.2.        Priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20;

19.3.        Pradinis ugdymas, kodas 85.20;

19.4.        Pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;

19.5.        Sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;

19.6.        Kultūrinis švietimas, kodas 85.52;

19.7.        Kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;

19.8.        Švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.

20.  Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

20.1.        Vaikų poilsio stovyklų veikla, kodas 55.20.20;

20.2.        Kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, kodas 86.90;

20.3.        Kitas, niekur kitur nepriskirtas, keleivinis sausumos transportas, kodas 49.39;

20.4.        Kita transportui būdingų paslaugų veikla, kodas 52.29;

20.5.        Kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;

20.6.        Karšto vandens tiekimas, kodas 35.30.20 (katilinės veikla);

20.7.        Automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma, kodas 77.11;

20.8.        Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;

20.9.        Bibliotekų ir archyvų veikla, kodas 91.01.

21.  Mokyklos tikslas – užtikrinti švietimo prieinamumą ikimokyklinio, priešmokyklinio ir mokyklinio amžiaus bei specialiųjų poreikių vaikams ir jaunuoliams, suteikti jiems galimybes įgyti valstybinius standartus atitinkantį pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, ugdyti savarankišką, laisvą, į dorines, demokratines vertybes orientuotą asmenį, gebantį kurti darnos, supratimo tarpasmeninius santykius, gebantį konstruktyviai vertinti, projektuoti ir keisti visuomenės gyvenimą.

22.  Mokyklos uždaviniai:

22.1.  Skatinti ikimokyklinio amžiaus vaiko savarankiškumą, iniciatyvumą, kūrybiškumą, atskleisti ir ugdyti įvairius gebėjimus, puoselėti individualybę.

22.2.  Plėsti ikimokyklinio amžiaus vaiko supratimą apie aplinkinį pasaulį sudarant galimybes patirti pažinimo džiaugsmą, plėtoti intelektinius gebėjimus, atrasti ir perimti įvairius pasaulio pažinimo būdus, padėti suvokti bendrąsias žmogaus vertybes.

22.3.  Sudaryti sąlygas priešmokyklinio ugdymo grupės vaikams pasirengti mokyklai.

22.4.  Sudaryti sąlygas į mokyklą priimtiems mokiniams įgyti pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą bei gauti valstybės pripažintą išsilavinimo pažymėjimą.

22.5.  Ugdyti specialiųjų poreikių vaikų savarankiškumą, siekiant adaptuotis visuomenėje.

22.6.  Sudaryti sąlygas į mokyklą priimtiems mokiniams rinktis savo polinkius, gabumus ir siekius atitinkantį ugdymosi kelią ir galimybes prireikus motyvuotai jį keisti.

22.7.  Kurti ugdymo turinio reikalavimus atitinkančią materialinę bazę.

22.8.  Sudaryti sąlygas dvasiniam, doroviniam, socialiniam, kultūriniam ir fiziniam jaunuolių  brendimui.

22.9.   Grįsti savo veiklą humanistine demokratine ugdymo filosofija ir vertybių sistema.

23.  Vykdydama pavestus uždavinius mokykla atlieka šias funkcijas:

23.1.  Formuoja ir įgyvendina ugdymo turinį pagal Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintus bendruosius arba jos nustatyta tvarka suderintus individualiuosius ugdymo planus ir bendrąsias programas.

23.2.  Mokslo metus pradeda rugsėjo 1 dieną.

23.3.  Kuria darbo sistemą su itin gabiais mokiniais ir su mokiniais, turinčiais mokymosi problemų.

23.4.  Individualizuoja ugdymo programas skirtingų gebėjimų mokiniams.

23.5.  Siūlo ir taiko įvairius mokymo(-si) būdus, kad mokiniai pasiektų valstybinių išsilavinimo standartų nustatytus pasiekimų lygmenis.

23.6.  Organizuoja neformalųjį švietimą, integruodama jį su bendruoju lavinimu.

23.7.  Organizuoja specialiųjų poreikių vaikų, pajėgiančių mokytis pagal pasirinktas mokyklos programas, ugdymą mokyklos klasėse, teikia reikalingą specialiąją pagalbą.

23.8.  Organizuoja parengiamųjų, išlyginamųjų klasių, grupių darbą.

23.9.  Taiko mokyklos ugdymo tikslus atitinkančius vertinimo modelius.

23.10.    Sudaro mokiniams sveikas ir saugias ugdymosi sąlygas, organizuoja prevencinį darbą kovojant su narkotinių medžiagų, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimu.

23.11.    Rengia metodinius pasitarimus.

23.12.    Dalyvauja įvairiuose mokyklos veiklos nuostatas atitinkančiuose projektuose.

23.13.    Teikia aptarnaujamos teritorijos mokiniams informaciją apie mokyklos mokymosi turinio pasirinkimo galimybes, programas.

23.14.    Sudaro sąlygas mokiniams naudotis mokyklos bibliotekos fondais, mokomaisiais kabinetais.

23.15.    Inicijuoja  mokymo dalykų projektus.

23.16.    Inicijuoja bendrus su aptarnaujamos teritorijos švietimo įstaigomis neformaliojo švietimo, socialinės veiklos projektus.

23.17.    Organizuoja ugdymo planuose numatytą popamokinę veiklą.

23.18.    Organizuoja pailgintos dienos grupės darbą.

23.19.    Vykdo pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimus ir brandos egzaminus.

23.20.    Kuria mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo sistemą ir vykdo mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą.

23.21.    Inicijuoja socialinę paramą socialiai remtiniems mokyklos mokiniams.

23.22.    Vykdo vaiko minimalios priežiūros priemones.

23.23.    Organizuoja  mokinių maitinimą Ignalinos rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

23.24.    Organizuoja mokinių pavėžėjimą Ignalinos rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

23.25.    Teikia socialinę, pedagoginę, psichologinę, specialiąją, informacinę ar kitą pagalbą mokiniams.

23.26.    Sudaro sąlygas vaikų kultūros plėtrai, perduoda tautos tradicijas, papročius, kalbą, puoselėja bendrąsias žmogaus vertybes.

23.27.    Užtikrina higienos normas, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią ugdymosi ir darbo aplinką.

23.28.    Tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu organizuoja jų apmokamas papildomas paslaugas (būrelius, ekskursijas, pailgintos dienos grupę ir kita).

23.29.    Teikia metodinę, pedagoginę pagalbą tėvams (globėjams, rūpintojams), švietimo įstaigų darbuotojams ugdymo klausimais.

23.30.    Viešai skelbia informaciją apie mokyklos veiklą švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

23.31.    Sudaro sąlygas ir skatina darbuotojus tobulinti kvalifikaciją.

23.32.    Esant poreikiui, organizuoja viešuosius darbus.

23.33.    Atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

24.  Mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai išduodami Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

25.  Už pažymėjimų blankų užsakymą, apsirūpinimą, saugojimą, atsiskaitymą, panaudotus blankus, pažymėjimų išrašymą, pažymėjimų apskaitos knygų tvarkymą atsako mokyklos direktoriaus įsakymu paskirti darbuotojai.

3. MOKYKLOS TEISĖS IR PAREIGOS

26.  Mokykla, įgyvendindama savo tikslus ir uždavinius, atlikdama priskirtas funkcijas, turi teisę:

26.1.   parinkti ugdymo, mokymo metodus ir ugdymosi, mokymosi veiklos būdus;

26.2.   kurti naujus mokymo ir mokymosi modelius, užtikrinančius kokybišką ugdymą;

26.3.   bendradarbiauti su savo veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;

26.4.   vykdyti šalies ir tarptautinius švietimo projektus;

26.5.   stoti ir jungtis į asociacijas, dalyvauti jų veikloje;

26.6.   gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;

26.7.   naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.

27.  Mokyklos pareiga – užtikrinti kokybišką mokyklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimą.

4. MOKYKLOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

Mokyklos veikla organizuojama pagal:

28.1.  mokyklos direktoriaus patvirtintą mokyklos strateginį planą, kuriam yra pritarusi mokyklos taryba ir Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo;

28.2.  mokyklos direktoriaus patvirtintą mokyklos metinį veiklos planą, kuriam yra pritarusi mokyklos taryba;

28.3.  mokyklos direktoriaus iki ugdymo proceso pradžios patvirtintą mokyklos ugdymo planą, kurio projektas derinamas su mokyklos taryba ir Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėju;

28.4.  mokyklos direktoriaus patvirtintą Ikimokyklinio ugdymo programą, kuriai yra pritarusi mokyklos taryba ir Ignalinos rajono savivaldybės taryba.

29.  Mokyklai vadovauja direktorius, skiriamas į pareigas atviro konkurso būdu ir atleidžiamas iš jų teisės aktų nustatyta tvarka. Direktorius tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito Ignalinos rajono savivaldybės tarybai.

30.  Direktorius:

30.1.  organizuoja mokyklos darbą, kad būtų įgyvendinami mokyklos tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos;

30.2.  užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir mokyklos nuostatų;

30.3.  nustatyta tvarka priima ir atleidžia mokyklos darbuotojus, skatina juos, skiria jiems drausmines nuobaudas, tvirtina pareigybių aprašymus;

30.4.  tvirtina mokyklos struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršijant nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;

30.5.  garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;

30.6.  užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą mokyklos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą.

30.7.   Ignalinos rajono savivaldybės tarybos ir mokyklos vaikų priėmimo į įstaigą nustatyta tvarka priima į mokyklą ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokinius;

30.8.   teisės aktų nustatyta tvarka sudaro ugdymo, mokymo sutartis;

30.9.   vadovaudamasis įstatymais ir kitais teisės aktais, mokyklos darbo tvarkos taisyklėse nustato mokinių ir jų tėvų teises, pareigas ir atsakomybę;

30.10.    suderinęs su mokyklos taryba, tvirtina mokyklos darbo tvarkos taisykles;

30.11.    sudaro mokiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su mokymusi ir darbu susijusiais aspektais;

30.12.    vadovauja mokyklos strateginio plano, metinės veiklos programos, švietimo programų, ugdymo plano rengimui, jų įgyvendinimui, organizuoja ir koordinuoja mokyklos veiklą pavestoms funkcijoms atlikti, uždaviniams įgyvendinti, analizuoja ir vertina mokyklos veiklą, materialinius ir intelektinius išteklius;

30.13.    leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą;

30.14.    sudaro teisės aktų nustatytas komisijas, darbo grupes, metodines grupes;

30.15.    mokyklos vardu sudaro sutartis mokyklos funkcijoms atlikti;

30.16.    teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja mokyklos dokumentų saugojimą ir valdymą;

30.17.    teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja mokyklos turtą, lėšas ir jais disponuoja; rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais, užtikrina jų optimalų valdymą ir naudojimą;

30.18.    rūpinasi metodinės veiklos organizavimu, darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro jiems sąlygas tobulinti kvalifikaciją, pedagoginiams darbuotojams galimybę atestuotis ir organizuoja jų atestaciją švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

30.19.    inicijuoja mokyklos savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą;

30.20.    bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančiomis įstaigomis, teritorinėmis policijos, socialinių paslaugų, sveikatos įstaigomis, vaiko teisių apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko teisių apsaugos srityje;

30.21.    atstovauja mokyklai kitose institucijose;

30.22.    vadovauja mokytojų tarybai;

30.23.    nustato direktoriaus pavaduotojo ugdymui veiklos sritis bei tvirtina pareigybės aprašymą;

30.24.    organizuoja darbuotojų pasitarimus mokyklos veiklos klausimais;

30.25.    atlieka kitas funkcijas, nustatytas mokyklos nuostatuose, pareigybės aprašyme ir kituose teisės aktuose.

31.  Mokyklos direktorius atsako už:

31.1.   Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, Ignalinos rajono savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų  laikymąsi ir tinkamą jų įgyvendinimą mokykloje;

31.2.   teisėtą mokyklos sąmatų bei nebiudžetinių lėšų sąmatų sudarymą;

31.3.   demokratinį mokyklos valdymą, bendruomenės narių informavimą;

31.4.   tinkamą funkcijų atlikimą;

31.5.   nustatytų mokyklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimą;

31.6.   mokyklos veiklos rezultatus;

31.7.   gerą ir veiksmingą vaiko minimalios priežiūros priemonių įgyvendinimą.

32.  Nesant darbe direktoriaus (komandiruotė, nedarbingumas, atostogos), jo funkcijas atlieka pavaduotojas ugdymui, o nesant pavaduotojo ugdymui – kitas Ignalinos rajono savivaldybės tarybos arba Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus (jei taryba jam priskyrė personalo valdymo funkcijas) paskirtas asmuo.

33.  Mokyklos mokytojai susibūrę į dalykų blokų metodines grupes, veikiančias pagal mokyklos direktoriaus patvirtintus nuostatus. Grupėms vadovauja grupių pirmininkai, kurie įeina į mokyklos metodinės tarybos sudėtį.

34.  Mokyklos metodinei veiklai organizuoti sudaroma mokyklos metodinė taryba. Ją sudaro dalykų ar dalykų sričių metodinių grupių atstovai, turintys metodinės veiklos patirties. Metodinė taryba veikia pagal mokyklos direktoriaus patvirtintą metodinės tarybos darbo reglamentą.

5. MOKYKLOS SAVIVALDA

 Mokyklos taryba (toliau – taryba) yra aukščiausioji mokyklos savivaldos institucija. Taryba telkia mokyklos tėvus (globėjus, rūpintojus), darbuotojus, vietos bendruomenę demokratiniam mokyklos valdymui, padeda spręsti mokyklai aktualius klausimus.

36.  Tarybos nuostatus tvirtina mokyklos direktorius, suderinęs su taryba.

37.  Taryba sudaroma trejiems metams iš 15 asmenų: 5 tėvų (globėjų, rūpintojų), 5 mokytojų, 5 mokinių. Tėvus (globėjus, rūpintojus) deleguoja visuotinis tėvų susirinkimas, atviru balsavimu, balsų dauguma. Susirinkimas teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip pusės moksleivių tėvai (globėjai, rūpintojai). Siūlyti kandidatus turi teisę visi susirinkime dalyvaujantys tėvai (globėjai, rūpintojai). Mokytojus deleguoja mokytojų taryba mokytojų tarybos posėdyje. Antrosios (nuo 8 klasės) ir trečiosios pakopos mokinius – visuotinis šių pakopų mokinių susirinkimas, kuriame turi dalyvauti ne mažiau kaip pusė mokinių.

38.  Tarybos pirmininką renka tarybos nariai slaptu arba atviru balsavimu (sprendžia taryba). Tarybos pirmininku negali būti mokyklos direktorius.

39.  Tarybos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai visų tarybos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančiųjų balsų dauguma.

40.  Tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip 3 kartus per mokslo metus. Tarybos posėdyje gali dalyvauti kitų mokyklos savivaldos institucijų atstovai, mokyklos bendruomenės nariai, rėmėjai bei kiti kviestiniai asmenys.

41.  Taryba:

41.1.   teikia siūlymus dėl mokyklos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;

41.2.   aprobuoja mokyklos strateginį planą, metinę veiklos programą, mokyklos darbo tvarkos taisykles, kitus mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus, teikiamus mokyklos direktoriaus;

41.3.   teikia siūlymus direktoriui dėl mokyklos nuostatų pakeitimo ar papildymo, mokyklos vidaus struktūros tobulinimo;

41.4.   svarsto mokyklos lėšų naudojimo klausimus;

41.5.   išklauso mokyklos direktoriaus metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymus direktoriui dėl mokyklos veiklos tobulinimo;

41.6.   teikia siūlymus mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai dėl mokyklos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;

41.7.   svarsto tėvų (globėjų, rūpintojų), savivaldos institucijų ar mokyklos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus direktoriui;

41.8.   teikia siūlymus dėl mokyklos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant mokyklos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;

41.9.   svarsto mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus;

41.10.    skiria atstovus į mokytojų atestacijos komisiją;

41.11.    už savo veiklą taryba atsiskaito ją rinkusiems bendruomenės nariams vieną kartą per metus.

42.  Mokytojų taryba – nuolat veikianti mokyklos savivaldos institucija pedagogų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro mokyklos direktorius, visi mokykloje dirbantys mokytojai ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

43.  Mokytojų tarybai vadovauja mokyklos direktorius.

44.  Mokytojų tarybos posėdžius šaukia mokyklos direktorius. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja du trečdaliai Mokytojų tarybos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvavusių narių balsų dauguma.

45.  Mokytojų taryba svarsto ir priima nutarimus teisės aktų nustatytais ir mokyklos direktoriaus teikiamais klausimais.

46.  Mokyklos mokinių taryba (toliau vadinama mokinių taryba) – aukščiausioji mokinių savivaldos institucija. Mokinių tarybą sudaro 15 8-12 klasių mokinių. Kiekviena 8-12 klasė savo klasės susirinkimo metu siūlo po 1-5 atstovus, iš kurių atviru balsavimu mokinių visuotinio susirinkimo metu vieneriems metams renkami mokinių tarybos nariai.

47.  Mokinių tarybos nuostatus tvirtina mokyklos direktorius.

48.  Mokinių tarybos funkcijos:

48.1.   atstovauja visoms mokyklos mokinių interesų grupėms, reiškia ir gina jų interesus, teises;

48.2.   koordinuoja visų mokinių savivaldos institucijų veiklą, pagal kompetenciją inicijuoja ir organizuoja mokinių popamokinį ugdymą, laisvalaikį, socialinę veiklą ir paramą;

48.3.   inicijuoja mokinių vardu pasirašytus susitarimus su mokyklos administracija, su kitomis savivaldos institucijomis, su kitų mokyklų, šalies mokinių savivaldos institucijomis;

48.4.   inicijuoja mokinių elgesio taisyklių kūrimą, svarstymą ir priėmimą, priežiūrą, kaip jų laikomasi;

48.5.   vykdo kitas mokinių tarybos nuostatuose nustatytas funkcijas.

49.  Mokykloje, priklausomai nuo bendruomenės poreikių, tradicijų, veikia klasių lygmens tėvų savivaldos institucijos – komitetai, kuriuos renka balsų dauguma savo klasių susirinkimuose.

6. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR ATESTACIJA

50.   Darbuotojai į darbą mokykloje priimami ir atleidžiami iš jos Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

51.   Mokyklos direktoriui ir darbuotojams už darbą apmokama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

52.  Mokyklos direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai (išskyrus psichologus) atestuojami Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

53.  Mokyklos direktorių, direktoriaus pavaduotoją ugdymui atestuoja rajono mokyklų vadovų atestacijos komisija.

54.  Mokytojus ir pagalbos mokiniui specialistus (išskyrus psichologus) atestuoja mokyklos mokytojų atestacijos komisija. Komisijos sudėtį tvirtina mokyklos savininko teises įgyvendinanti institucija.

55.  Mokyklos direktorius, pavaduotojas ugdymui, mokytojai, švietimo pagalbą organizuojantys specialistai kvalifikaciją tobulina švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

7. MOKYKLOS TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ IR MOKYKLOS VEIKLOS PRIEŽIŪRA

56.  Mokykla įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka naudoja ir apskaito turtą, valdomą, naudojamą ir disponuojamą patikėjimo, panaudos, pasaugos ir nuomos pagrindais. Turtas gali būti naudojamas tik šiuose nuostatuose numatytai veiklai vykdyti.

57.  Lėšos ir jų šaltiniai:

57.1.   Savivaldybės biudžeto tikslinės lėšos pagal asignavimų valdytojo patvirtintą sąmatą.

57.2.   Pajamos, gautos už neformalųjį švietimą, renginius, kursus, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus.

57.3.   Fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais perduotos lėšos.

57.4.   Valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos.

57.5.   Kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.

58.  Lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.

59.  Finansines operacijas ir buhalterinę apskaitą atlieka mokyklos buhalterija vadovaudamasi įstatymais, Vyriausybės nutarimais, finansų bei švietimo ir mokslo ministrų įsakymais ir kitais teisės aktais.

60.  Mokyklos finansinė veikla kontroliuojama teisės aktų nustatyta tvarka.

61.  Mokyklos veiklos priežiūra:

61.1.   Švietimo stebėseną mokykla vykdo Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta tvarka.

61.2.   Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą inicijuoja mokyklos direktorius.

61.3.   Mokyklos išorinį vertinimą inicijuoja Ignalinos rajono savivaldybės taryba; išorinis vertinimas organizuojamas ir vykdomas švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

61.4.   Mokyklos veiklos priežiūrą atlieka Ignalinos rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, valstybinę mokyklos veiklos priežiūrą – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija.

61.5.   Mokyklos finansinės ir ūkinės veiklos kontrolę vykdo valstybės įgaliotos institucijos ir savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba.

8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

62.  Mokykla turi interneto svetainę www.dukstomokykla.lt, atitinkančią teisės aktų nustatytus reikalavimus, kurioje ne rečiau kaip kartą per metus (mokslo metams pasibaigus) skelbiama informacija visuomenei apie mokyklos veiklą. Šioje svetainėje, taip pat Ignalinos rajono laikraščiuose „Nauja vaga“ ir „Mūsų Ignalina“ skelbiami pranešimai, kuriuos, remiantis šiais nuostatais ar Lietuvos Respublikos teisės aktais, reikia paskelbti viešai.

63.  Mokyklos nuostatai keičiami mokyklos direktoriaus, mokyklos tarybos, Ignalinos rajono savivaldybės tarybos, mokyklos veiklą prižiūrinčių institucijų iniciatyva. Naują nuostatų redakciją arba pataisas, suderintas su mokyklos taryba, tvirtina Ignalinos rajono savivaldybės taryba.

64.  Mokykla reorganizuojama, pertvarkoma, vykdoma struktūros pertvarka ar likviduojama  vadovaujantis Civiliniu kodeksu, Švietimo įstatymu ir  kitais teisės aktais.

65.  Ignalinos rajono savivaldybės taryba, priimdama sprendimą dėl mokyklos reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo, numato, kaip bus įvykdyti visi mokymo sutartyje numatyti mokyklos įsipareigojimai mokiniams.

66.  Mokykla registruojama Juridinių asmenų registre Civilinio kodekso ir Juridinių asmenų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės, nustatyta tvarka.

67.  Mokykla teikia duomenis Švietimo ir mokslo institucijų registrui šio registro nuostatuose nustatyta tvarka.