Įspėjimas

JFolder::create: Nepavyko sukurti katalogoPath: /home/dukstomoky/domains/dukstomokykla.lt/public_html/new/cache/widgetkit

JFolder::create: Nepavyko sukurti katalogoPath: /home/dukstomoky/domains/dukstomokykla.lt/public_html/new/cache/template

Mokyklos istorija

 

Pirmoji mokykla Dūkšto apylinkėse buvo įkurta apie 1890 m. Pažemiškių kaime. Tuomet mokyklose buvo mokoma rusų kalba, ir tik lenkų užimtoje teritorijoje, Rytų Lietuvoje – lenkiška.

 • 1936 m. pradėtas statyti pagrindinis Dūkšto mokyklos pastatas, kuris iki Antrojo pasaulinio karo nebuvo pabaigtas.
 • 1945 m. Dūkšto dvare buvo atidaryta pirmoji progimnazijos klasė.
 • 1946 m. Dūkšte atidarytos 3 progimnazijos klasės. 1947 m. mokykla persikėlė į dabartines patalpas.
 • Ėjo laikas, keitėsi gyvenimas, o kartu su juo ir mokykla. Taip 1953 m. brandos atestatus gavo pirmieji abiturientai—17 mokinių.
 • 1976 m. buvo pastatytas pirmasis, o 1988 m.—antrasis priestatas su erdvia sporto sale, valgykla, naujais kabinetais.
 • 1997 m. išleista paskutinioji rusiškos mokyklos laida.
 • 2003 m. mokyklą baigė 50-oji abiturientų laida.

Mokyklos vadovai: (buvę) R. Žeižytė, B.Karklelytė, Č.Skukauskas, K. Paškonis, J.Jadzevičius, A.Šimkūnas, A. Skunčikas, A.Marcinauskas, B.Smalienė, S.Ščiurova. 
Dabar vadovauja J. Griškienė.

Mokykloje mokosi apie 200 mokinių. Iš viso mokyklą baigė apie 1700 abiturientų ir dirbo apie 300 mokytojų.

Mokykla didžiuojasi savo buvusiais mokiniais :

 • E. Zavadsku - profesoriumi, VGTU rektoriumi,
 • R. Varnaite - biologijos mokslų daktare,
 • R.Baubinu - fizikos, matematikos mokslų daktaru, geografijos mokslų daktaru,
 • Alvydu Zagorskiu - VGTU docentu,
 • ir visais kitais, kurie prasmingu darbu kuria savo būtį, garsina mūsų mokyklą.

Darbo vietos

Šiuo metu nėra laisvų darbo vietų

Priėmimas į mokyklą

Mokinių priėmimas ir išvykimas iš mokyklos:

 • Į mokyklą priimami vadovaujantis priėmimo į Ignalinos rajono bendrojo lavinimo mokyklas taisyklėmis patvirtintomis Savivaldybės tarybos sprendimu mokyklinio amžiaus vaikai tėvų prašymu sudarius sutartį. Plačiau
 • Mokinių išvykimas iš mokyklos įforminamas direktorės įsakymu. Prieš išvykdami mokiniai turi grąžinti bibliotekai vadovėlius, knygas.

Mokinių adaptacija mokykloje:

 • Siekiant padėti naujai atvykusiems į mokyklą moksleiviams sėkmingai integruotis į mokyklos bei klasės bendruomenę, taikoma adaptacinė programa. Tuo tikslu: tiriamos moksleivio materialinės ir buitinės sąlygos namuose; bendradarbiaujama su mokinio tėvais ar globėjais.
 • Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, klasės auklėtoja susipažįsta su mokinio dokumentacija, supažindinami toje klasėje dirbantys mokytojai.
 • Socialinis pedagogas, pavaduotoja ugdymui, esant reikalui, konsultuojasi su mokykla, iš kurios atvyko mokinys, aiškinasi priežastis, atvedusias mokinį į mūsų mokyklą.
 • Mokiniai supažindinami su mokykla, popamokine veikla.
 • Įtakojama, kad kiekvienas vaikas pasirinktų nors vieną PU dalyką ar neformaliojo švietimo būrelį.
 • Specialistai stebi mokinius ir domisi jų savijauta.
 • Pasiekimams išsiaiškinti taikomi individualūs jų pažinimo metodai
 • Specialistai ir klasių auklėtojai teiraujasi mokinių tėvų ar globėjų apie vaikų savijautą mokykloje.
 • Specialiųjų poreikių vaikams dalykų mokytojai parengia specialiojo mokymo programas.
 • Klasės auklėtojas savo veiklos programoje numato priemones sėkmingai mokinio adaptacijai.
 • Socialinis pedagogas dalyvauja vaiko socializacijos procese, padeda spręsti iškylančias problemas.
 • Dalykų mokytojai sudaro adaptuotas bei modifikuotas mokymo programas pagal mokinio gebėjimus.
 • Teikiama intensyvi pedagoginė psichologinė pagalba.
 • Padeda specialiųjų poreikių mokiniui adaptuotis klasėje, skatina jo bendravimą su kitais mokiniais, padeda įsitraukti mokiniui į ugdymą ir ugdymosi procesą.
 • Klasės auklėtojo individualus pokalbis su mokiniu ir jo tėvais (globėjais).
 • Visi vaikai skirtingi, todėl nuo pat pradžių skatinami pasitikėti savimi ir sėkme.

Parama

2 proc. parama mokyklai

 

Gerbiami mokinių tėveliai, buvę mokyklos auklėtiniai, mokyklos darbuotojai ir visi, kurie neabejingi mūsų mokyklai!

 

Kviečiame paremti Dūkšto vidurinę mokyklą, skiriant 2 proc. valstybei sumokėto gyventojų pajamų mokesčio.

 

Vadovaujantis LR Paramos ir labdaros įstatymu galite teikti paramą neatvėrę piniginės. Kiekvienas Lietuvos pilietis iki 2 proc. valstybei sumokėto gyventojų pajamų mokesčio gali paskirti pasirinktai organizacijai. 

 

Parama iš gyventojų pajamų mokesčio teikiama pateikus prašymą Valstybinei mokesčių inspekcijai iki 2012 metų gegužės 1 d. Prašymas yra nustatytos formos FR0512. Jo pateikimo būdai šie:

 

 1. Elektroniniu būdu (per naudojamo elektroninio banko prieigą) adresu: http://deklaravimas.vmi.lt;
 2. Užpildytą prašymo formą galite tiesiogiai įteikti savo gyvenamos vietos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos teritorinio skyriaus darbuotojui;
 3. Voką su užpildyta prašymo forma galite išsiųsti paštu savo gyvenamosios vietos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos teritoriniam skyriui.

 

VMI teritorinių skyrių kontaktinius duomenis ir pašto adresus galima rasti internete, adresu http://www.vmi.lt/lt/?itemId=20900.

 

Prašymo blankus (forma FR0512) galima gauti apskričių valstybinėse mokesčių inspekcijose arba teritoriniuose jų skyriuose arba atsispausdinti. Prašymo FR0512 formą galima atsisiųsti internete, adresu http://www.vmi.lt/formos/pdf/FR0512(2).zip
o jos pildymo instrukciją - http://www.vmi.lt/formos/instrukcijos/IN0512(2).doc.

 

Duomenys, reikalingi pildant prašymo formą:

 

 • 1 laukelyje - Jūsų asmens kodas;
 • 2 laukelyje - Jūsų telefono numeris;
 • 3V laukelyje - Jūsų vardas;
 • 3P laukelyje - Jūsų pavardė;
 • 4 laukelyje - Jūsų adresas;
 • 5 laukelyje - rašyti 2012;
 • 6S laukelyje - žymėti varnele;
 • E1 laukelyje - rašyti 2;
 • E2 laukelyje - rašyti 290241120;
 • E4 laukelyje - rašyti 2,00 arba kitas nedidesnis skaičius, atitinkantis Jūsų skiriamą mokesčių dalį mokylai;  
 • E5 laukelyje - rašyti mokestinį laikotarpį, iki kurio skiriate paramą: jei norite skirti tik 2013 metais, rašykite 2013, jei norite ilgesniam laikotarpiui, įrašykite metus, iki kurių skiriate paramą.

 

 

 

Dėkojame visiems, kurie parėmė mokyklą ankstesniais metais ir padedantiems mokyklai bet kokia forma - pinigais, darbu, patarimu!

Biblioteka

Paslaugos

 

 • Spaudinių išdavimas į namus (abonementas)

 • Naudojimasis spaudiniais vietoje (skaityklose)

 • Informacijos paieškos ir pateikimo užsiėmimai

 • Skaitytojų mokymas naudotis biblioteka

 • Atsakymai į įvairias užklausas

 • Paieška duomenų bazėse

 • Konsultacijos, kaip naudotis katalogais ir kartotekomis

 • Konsultacijos apie galimus paieškos šaltinius ir būdus

 • Naudojimasis kompiuteriais

 

Aprūpinimo vadovėliais tvarka

 

Vadovėliai, jų komplektų dalys, mokymo priemonės ir literatūra užsakomi, vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministerijos ,,Dėl mokyklų aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais ir mokymo priemonėmis tvarkos aprašo patvirtinimo" (2009-05-19 ISAK-1051) įsakymu. Už mokinio krepšelio lėšas perkamos enciklopedijos, žinynai, žodynai, programinė ir grožinė literatūra. Moksleivio krepšelio lėšos, skirtos vadovėliams ir mokymo priemonėms įsigyti, nenaudojamos pratybų sąsiuviniams įsigyti.

Vadovėlių išdavimo tvarka

 • Vadovėliai išduodami mokslo metų pabaigoje nuo birželio 16 d. iki liepos 9 d. ir nuo rugpjūčio 15 d.
 • Klasių auklėtojai bei dalykų mokytojai, paėmę vadovėlius, atsako už jų grąžinimą.
 • 11 – 12 kl. moksleiviams vadovėliai įrašomi į jų formuliarus.

Vadovėlių grąžinimo tvarka

 • Vadovėliai grąžinami į biblioteką pasibaigus mokslo metams ne vėliau kaip iki liepos 1 dienos.
 • Mokytojai ir klasių auklėtojai grąžina tvarkingus vadovėlius.
 • Moksleiviams, negrąžinusiems vadovėlių iki naujų mokslo metų pradžios, užlaikomas naujų vadovėlių išdavimas.

Pratybų sąsiuvinių įsigijimo tvarka

 • Pratybų sąsiuvinius mokiniai įsigyja savo lėšomis.

Atsakomybė

 • Asmuo, praradęs arba nepataisomai sugadinęs vadovėlį, privalo padengti nuostolius pagal galiojančią rinkos vertę arba pakeisti tokiu pačiu.
 • Pinigai už pamestus vadovėlius įnešami į mokyklos kasą.
 • Abiturientams, neatsiskaičiusiems su biblioteka, mokykla pasilieka teisę sulaikyti atestatų išdavimą.

Daugiau straipsnių...